Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mönsterkonstruktion, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Textile Crafts - UV3
  Kurskod   919G08
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande:

- kunna tillämpa kunskaper i slöjdens material, redskap och tekniker, med fokus på mönsterkonstruktion, manuell och datoriserad
- såväl kunna använda manuella som cadbaserade designmetoder inom textil formgivning
- med olika tekniker kunna visualisera och kommunicera formidéer
- kunna tillämpa och reflektera över slöjd och slöjdundervisning utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på mönster konstruktion

Kursinnehåll
Studierna innehåller praktiskt, laborativt arbete med grundläggande textila tekniker inom mönsterkonstruktion, manuell såsom datoriserad och dess redskap. Studenten arbetar främst med mönsterkonstruktionsövningar och personligt utformade mönster, som den studerande konstruerar både med manuella verktyg och ett cadbaserat mönsterkonstruktionsprogram. Inom formgivningen arbetar studenten med olika skisstekniker, 3D, kropp och proportioner, färg, form och utställningslayout, med fokus på en personligt presenterad kollektion. Studenten tillämpar mönsterförändringar på redan färdiga mönster. Studenten dokumenterar och reflekterar över sin process i en arbetsportfölj.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen förekommer föreläsning, handledning, praktiskt arbete enskilt och i grupp, seminarieövningar.
Examination
Examination sker individuellt genom muntlig, visuell och skriftlig redovisning.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna kurser i textil om 60 hp, eller motsvarande (t ex praktisk erfarenhet och/eller annan eftergymnasial utbildning i textil i motsvarande omfattning).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mönsterkonstruktion
Pattern Designing
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 919G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Textile Crafts - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   TE  
Fastställd 2009-12-02 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.