Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstruktion och uttryck via textil med fokus på mönsterkonstruktion, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   919G06
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- tillämpa kunskaper i slöjdens material, redskap och tekniker, med fokus på manuell och datoriserad mönsterkonstruktion
- använda olika designmetoder inom textil formgivning
- visualisera och kommunicera formidéer
- tillämpa och reflektera över slöjd och slöjdundervisning utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på mönster konstruktion
Kursinnehåll
Studierna innehåller praktiskt, laborativt arbete med grundläggande textila tekniker inom mönsterkonstruktion, manuell såsom datoriserad och dess redskap. Studenten arbetar främst med mönsterkonstruktionsövningar och personligt utformade mönster, som den studerande konstruerar både med manuella verktyg och ett cadbaserat mönsterkonstruktionsprogram. Inom formgivningen arbetar studenten med olika skisstekniker, 3D, kropp och proportioner, färg, form och utställningslayout, med fokus på en personligt presenterad kollektion. Studenten tillämpar mönsterförändringar på redan färdiga mönster. Studenten dokumenterar och reflekterar över sin process i en arbetsportfölj.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen förekommer föreläsning, handledning, praktiskt arbete enskilt och i grupp, seminarieövningar.
Examination
Examination sker individuellt genom muntlig, visuell och skriftlig redovisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

genomgångna kurser inom Allmänt utbildningsområde motsvarande 60hp och godkända kurser i Slöjd textil 1-60hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstruktion och uttryck via textil med fokus på mönsterkonstruktion
Textile Craft, Sewing with a focus on Pattern Designing
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 919G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2009-04-01 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.