Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Slöjd - textil. Fördjupningsstudier, produkt- och uppsatsarbete., 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   919G04
Mål
Den studerande skall
• fördjupa sina ämnesstudier inom vävning eller sömnad
• fördjupa sina kunskaper om sambandet mellan eget formspråk och teknisk genomförande
• utveckla det vetenskapliga förhållningssättet till hantverkets process och produkter.
• fördjupa sina kunskaper om analys och kvalité av hantverk
• utveckla kunskaper om ungdomars och vuxnas lärande
• fördjupa sina kunskaper om ämnesdidaktik i slöjd och dess olika utbildningsformer i nationella och internationella perspektiv.
Kursinnehåll
En betydande del av kursen utgörs av ett individuellt, praktiskt arbete med slöjdens material i valt ämnesområde med tillhörande individuell uppsats på C-nivå. Till det valda ämnesområdet ingår litteraturstudier, analyser, dokumentationer och presentationer samt formgivningsövningar i två och tre dimensioner. Vidare ingår forskningsmetodik med betoning på hantverk samt dess processer. Kursen innehåller även studier av olika utbildningsformer i slöjd med nationellt och internationellt perspektiv och grundläggande kunskaper om ungdomars och vuxnas lärande.
Undervisning/Arbetsformer
Den studerande väljer efter samråd med handledare inriktning på enskilt fördjupningsarbete. Det individuella projektarbetet innehåller kontinuerliga arbetande seminarier. Kursen har ett problemorienterat arbetssätt där föreläsningar, handledning, enskilt arbete, referensgruppsarbete, fältstudier samt lärarledd undervisning ingår. De studerande organiserar fältstudier/studieresa relevant för kursens innehåll. Delar av kursen samläses med övriga estetiska inriktningar.
Examination
Det individuella projektarbetet examineras dels genom presentation och offentliggörande samt genom framläggning och opposition vid ett seminarium. I examination ingår också att opponera på andras arbeten. Dessa seminarier är obligatoriska. Examinationen av kursens övriga delar sker i muntilga redovisningar samt genom skiftliga reflektioner.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända kurser i Slöjd, textil 1-40 p (1-60 hp) samt genomgången fördjupning i Slöjd, textil 41-60 p (61-90 hp) med minst 10 p (15 hp) godkända (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Slöjd - textil. Fördjupningsstudier, produkt- och uppsatsarbete.
Textile Craft - advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 919G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     ÖÄA   TE