Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musikmetodik - grunderna för musikundervisning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   919G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

- ha orienterat sig om musikundervisning som begrepp, ur samtida och historiska perspektiv

- visa på kunskap om didaktiska metoder och övningar inom musikämnet

- ha tillägnat sig grundläggande förmåga att genomföra musikundervisning.
Kursinnehåll
Kursens fokuserar på metoder för musikundervisning samt övningar och tillämpningar därav. Kursen presenterar både ett nutida och historiskt perspektiv på undervisning samt arbetar med musikundervisningen i teori och praktik, i ett grundläggande perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna präglas av ett skapande och reflekterande arbete i olika lärarledda och icke lärarledda arbetsformer som övningar, grupparbete, föreläsningar, handledning, verkstäder samt självstudier.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och muntliga redovisningar i grupp och individuellt av praktiskt genomförda arbetsuppgifter samt genom en skriftlig portfolio.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Pågående studier vid lärarutbildning alternativt pågående arbete som lärare (styrkes med tjänstgöringsintyg).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musikmetodik - grunderna för musikundervisning
Music methodology – The basics for Music Teaching
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 919G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-11-06 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.