Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forntida hantverksteknik och upplevelsebaserat lärande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   919G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande:
- ha förvärvat kunskap om några forntida hantverkstekniker och kunna sätta in dessa i ett kulturellt - historiskt perspektiv.
- genom praktiskt arbete ha utvecklat en förståelse för hur man kan anpassa forntida hantverkstekniker till dagens teknik och möjligheter
- ha tillägnat sig kunskaper om att använda natur- och kulturmiljön för lärande och kunna reflektera över hur dessa nyvunna kunskaper kan förklara historiska skeden och förstärka lärandeprocessen
- ha utvecklat och presenterat ett arbete där natur- och kulturmiljön är en utgångspunkt i lärandet
Kursinnehåll
Kursen behandlar forntida historik och vi provar praktiskt på några enkla forntida hantverkstekniker i olika hårda och mjuka material som anpassas till dagens material och metoder. I kursen ges vidare en översikt av forntida historia och hur praktiska kunskaper kan levandegöras i vår samtid. Erfarenheter av kursinnehållet kopplas till och levandegörs i natur- och kulturmiljön utomhus. Studenten ska reflektera över nyvunna erfarenheter och hur dessa kan levandegöras i relation till natur- och kulturlandskapet utifrån en egen vald plats i närmiljön.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar och en exkursion i kulturlandskapet samt eget praktiskt arbete i hårda och mjuka material.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig och praktisk individuell redovisning.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forntida hantverksteknik och upplevelsebaserat lärande
Old Craft Technology and Experience-Based Learning
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 919G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd den 2007-12-03 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.