Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forumteater 2 - att leda forumspel, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   918G31
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
-redogöra för grundtankarna bakom forumteater och värderingsövningar
-leda andra i forumspel och fungera som spelledare/joker
-reflektera över, analysera och utvärdera sitt eget och andras ledande av forumspel
-diskutera och problematisera olika ledarstilar i allmänhet och i ledandet av forumspel i synnerhet
Kursinnehåll
Kursen är en fortsättningskurs till ”Forumteater och värderingsövningar” och behandlar jokerrollen och ledandet av forumspel i teori och praktik. Genom kursen får deltagarna dels konstruera spel, dels anta jokerrollen och leda sina kurskamrater i olika forumspel. Olika strategier och tekniker för att nyansera och fördjupa forumspelen behandlas också.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av litteraturstudier, seminarier och gestaltande arbete. Kursen bygger på aktivt deltagande och examineras fortlöpande.
Examination
Den studerandes kunskaper och färdigheter prövas i muntlig och skriftlig form samt i ledandet av andra i forumspel. Examinationer sker fortlöpande.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Genomgången Forumteater och värderingsövningar eller motsvarande kunskaper.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forumteater 2 - att leda forumspel
Forum Theatre and Values Clarifications
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 918G31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2014-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.