Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bruksspel på gitarr i teori och praktik 2, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   918G30
Mål
Efter kursen skall studenten kunna
- ackompanjera visor i olika genrer och stilar
- tillämpa kunskaper inom grundläggande musiklära, samt
kunna ackordsätta visor och skriva enklare stämmor
Kursinnehåll
Kursen innehåller dels enklare arrangeringstekniker, dels ackompanjemang på gitarr i olika genrer och stilar.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är av både praktisk och teoretisk art och består av föreläsningar, verkstäder och självstudier. Undervisningen sker både individuellt och i grupp.
Examination
Kursen examineras dels genom en individuell skriftlig tentamen, dels genom individuellt praktiskt prov på valt instrument.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt genomgången Bruksspel på piano eller gitarr i teori och praktik 1, eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bruksspel på gitarr i teori och praktik 2
Guitar theory and practice
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2012-00428   Kurskod: 918G30      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1x   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2012-11-08 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.