Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musikdidaktik och musikdramatik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   918G24
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera för och använda sig av musikdramatik i ett undervisningssammanhang (F-6)
- skapa manus där musik och drama samverkar
- genomföra ett skriftligt arbete där kursens innehåll beaktas samt relateras till styrdokument, aktuell forskning och litteratur inom området
Kursinnehåll
I kursen studeras såväl teoretiskt som praktiskt hur man planerar för, skapar och arbetar med musikdramatiska uttrycksmedel med fokus på undervisning i år F-6. Manusarbete, scenisk gestaltning, musikskapande samt improvisationer med kropp, röst och musik som uttrycksmedel, är moment som den studerande möter och arbetar med i kursen. Under kursens gång kommer den studerande att såväl framställa som delta i mindre sceniska produktioner.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, verkstäder, studiebesök samt kursuppgifter både enskilt och i grupp. Inläsning och bearbetning av litteratur samt självstudier, enskilt och i grupp, ingår även i kursen.
Examination
Examination sker dels genom skriftlig tentamen samt genom praktisk redovisning. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg..

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Littaraturlista, ej fastställd
Obligatoriskt
• Uddén. Berit. (2004). Tanke – visa – språk. Musisk pedagogik med barn. Lund: Studentlitteratur.
• Järleby, Anders. (2005). Spela roll – kreativt lärande med teater och drama. Pegasus förlag och teaterproduktion.
• Kompendium som delas ut under kursen
Valfri obligatorisk litteratur - en av nedanstående
• Alerby, Eva & Elídottír, Jórunn. (2006). Lärandets konst – betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet. Lund: Studentlitteratur.
• Björkvold, J. (1994). Den musiska människan. Kristianstad: Runa Förlag AB.
• Björkvold, J. (1998). Sköldpaddans sång. Kristianstad: Runa Förlag AB.
• Bresler, Liora (editor). (2004). Knowing Bodies, Moving Minds. Towards Embodied
Teaching and Learning. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
• Bresler, Liora & Marmé Thompson, Christine. (2002) The arts in Childrens Lives.
Dordrechtt: Kluwert Academic Publishers.
• Cornett, Claudia, E. (2003). Creating meaning Through literature and the arts. New
Jersey: Pearson Education
• Denhardt, Robert B & Denhardt, Janet V. (2008). Konsten att leda – en fråga om timing,
rytm och kommunikation. Lund: Studentlitteratur.
• Eisner, Elliot. (2002). The arts and the Creation of Mind. New Haven: YaleUniversity
Press.
• Elliot, Ninni. (2009). Röstboken. Tal-, röst och sångövningar. Lund: Studentlitteratur.
• Fagius, Jan. (2001). Hemisfärernas musik. Göteborg: Bo Ejeby Förlag.
• Falkenberg, Cecilia & Håkansson, Erik (2004). Storylineboken. Handbok för lärare. Runa
förlag.
• Gate, Helene. Hägglund, Kent. (1988). Spela teater. Från idé till färdig föreställning.
Stockholm: Bonniers förlag.
• Grönlund/Alm/Hammarlund. (1999). Konstnärliga terapier – Bild, dans och musik i den
läkande processen. Stockholm: Natur och kultur.
• Hammershöj, H. (1995). Musikalisk utveckling i förskoleåldern. Lund: Studentlitteratur.
• Jederlund, U. (2002). Musik och språk; ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling.
Stockholm: Runa Förlag.
• Kaye, Deena. Le Brecht, James. Sound and Music for the Theatre. Focal Press.
• Kullberg, Birgitta. (2004). Lust- och undervisningsbaserat lärande. – ett teoribygge.
Lund: Studentlitteratur.
• Lilliestam, Lars, (2006). Musikliv – vad människor gör med musik – och musik med
människor. Göteborg: Bo Ejeby Förlag
• Lundström, Ilona Antal. (1996). Musikens gåva. Uppsala: Konsultförlaget AB.
• Malmström, Elisabeth. (2006). Estetisk pedagogik och lärande - processer i bildskapandet
delaktighet och erkännande. Stockholm: Carlsson Bokförlag.
• O ╠üToole, John. (1992). The process of drama. Routledge.
• Rasmussen, Bent. (1990). Musikteater – teater med musik til. Teaterforlaget Drama.
• Ruud, Even. (2001) Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet. Göteborg: Bo
Ejeby Förlag.
• Ryberg, Karl. (1999). Färger i vardagsliv och terapi. Västerås: Ica bokförlag.
• Uddholm, Mats. (1993). Pedagogen och den musikaliska människan. Mölndal: Lutfisken.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musikdidaktik och musikdramatik
Music Education and Music drama
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2012-00428   Kurskod: 918G24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2012-12-02 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.