Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musikdidaktik - lyssnande och skapande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   918G21
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
- vara insatt i musikens historia och genrer samt visa medvetenhet
om hur den kan förmedlas till
och inspirera barn
- visa förmåga att i och genom musikaliska aktiviteter samarbeta
och kommunicera på ett sätt som
förmedlar lyhördhet och ett tydligt ledarskap
- kunna skapa musik med och utan digitala verktyg
- utifrån styrdokument och forskning argumentera för och motivera
värdet av musik i skolan och i samband därmed visa förmåga att
analysera och aktivt förhålla sig till den omgivande miljön
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på barns musiklyssnande samt deras omgivande ljudmiljöer. Utifrån ett musikhistoriskt perspektiv belyses dagens musikaliska uttryck. Musikalisk kommunikation är ledordet för moment av skapande med både akustiska och digitala ljudredskap. Här berörs speciellt förmågan att kunna inspirera och leda en grupp elever i skilda åldrar.
Undervisning/Arbetsformer
Kvartsfart med sex campusförlagda träffar. Studenten förutsätts arbeta med kursuppgifter, egen färdighetsutveckling, dokumentation och litteraturstudier mellan kursträffarna. Lärplattform kommer att användas för kommunikation inom kursen.

Arbetet sker såväl enskilt som i grupp. I kursen förekommer föreläsningar, verkstäder, seminarier och litteraturstudier.

Examination
Examination sker såväl muntligt och skriftligt som i praktisk tillämpning. Examination i grupp kan förekomma, men bedömningen görs alltid individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musikdidaktik - lyssnande och skapande
Music Education - listening and creative
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: LIU-2011-00554   Kurskod: 918G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2012-10-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.