Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musikdidaktik och musikens verktyg, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   918G20
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
- visa kunskap om och förmåga att använda musikens verktyg och material
- visa kunskap om barns musikaliska utveckling
- visa kunskap om musikämnets syfte och centrala innehåll enligt Läroplanen
- visa musikdidaktisk förmåga
Kursinnehåll
Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment med fokus på musikdidaktik mot grundskolans år 1-6. Praktiskt-estetiskt lärande relateras till vetenskapliga perspektiv inom det musikaliska området. Kursen består av följande delmoment: grundläggande musiklära, röstkännedom, musicerande. Samtliga dessa moment har ett musikdidaktiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Kvartsfart med sex campusförlagda träffar. Studenten förutsätts arbeta med kursuppgifter, egen färdighetsutveckling, dokumentation och litteraturstudier mellan kursträffarna. Lärplattform kommer att användas för kommunikation inom kursen.
Arbetet sker såväl enskilt som i grupp. I kursen förekommer föreläsningar, verkstäder, seminarier och litteraturstudier.
Examination
Examination sker såväl muntligt och skriftligt som i praktisk tillämpning. Examination i grupp kan förekomma, men bedömningen görs alltid individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musikdidaktik och musikens verktyg
Music Education and Music Tools
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: LIU-2011-00554   Kurskod: 918G20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2012-05-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.