Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ensemblespel med klassisk- eller jazzinriktning; genrebredd, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   918G18
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− framföra och tolka musik ur olika genrer enskilt och i grupp
− utföra enklare improvisationer utifrån redan befintliga melodier
- beskriva särdrag i olika musikgenrer och stilar
Kursinnehåll
I kursen behandlas (både teoretiskt och praktiskt) eget och gemensamt musicerande och musiklyssnande med fokus på improvisation, genrebredd och interpretation. Självstudier, enskilt och i grupp, utgör en stor del av kursen.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, verkstäder, uppspelningar samt kursuppgifter både enskilt och i grupp. Dessutom tillkommer inläsning och bearbetning av litteratur individuellt och i grupp. Självstudier, enskilt och i grupp, utgör en stor del av kursen.
Examination
Examination sker dels genom skriftlig tentamen samt genom praktisk redovisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Goda färdigheter på sitt huvudinstrument samt tillgång till egen ensemble för självstudier. Styrkes genom intyg eller skriftlig dokumentation till kursansvarig.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ensemblespel med klassisk- eller jazzinriktning; genrebredd
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 918G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd den 2010-05-06 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.