Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musik som specialpedagogiskt verktyg, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   918G16
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− använda musik som medel för att nå utommusikaliska mål där ett specialpedagogiskt förhållningssätt beaktas
− genomföra ett skriftligt arbete där kursens innehåll beaktas samt relateras till aktuell forskning och litteratur inom området
Kursinnehåll
I kursen behandlas (både teoretiskt och praktiskt) musik som medel för utveckling, hälsa och terapi i ett brett perspektiv med fokus på barn och ungdomar. Kursen innehåller teoretiska och praktiska studier om människor i behov av särskilt stöd och musik som medel för att nå utommusikaliska mål med ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Betoningen ligger på att skapa förutsättningar för lärande och utveckling med musik och rörelse som utgångspunkt. Vidare innehåller kursen studiebesök, praktiska tillämpningar av musik, rytmik och rörelsesånger samt olika musikterapeutiska inriktningar. Kursen innehåller även studiebesök samt ett individuellt skriftligt arbete.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs med ett estetiskt och specialpedagogiskt förhållningssätt. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, verkstäder, studiebesök samt kursuppgifter både enskilt och i grupp. Dessutom tillkommer inläsning och bearbetning av litteratur individuellt och i grupp. Självstudier, enskilt och i grupp, ingår även i kursen.
Examination
Examination sker dels genom skriftlig tentamen samt genom praktisk redovisning.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musik som specialpedagogiskt verktyg
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 918G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd den 2010-05-06 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.