Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forumteater och värderingsövningar , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   918G15
Mål
Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa olika improvisationstekniker i drama och/eller i teatersammanhang.
- redogöra för grunderna i forumteater och tillämpa denna kunskap genom att tillsammans med andra konstruera, delta i och utvärdera ett forumspel
- leda andra i värderingsövningar och koppla värderingsövningar till forumspel
- analysera och reflektera över ledarskapets betydelse för kreativa processer.
Kursinnehåll
Kursens behandlar såväl teoretiska som praktiska kunskaper i att delta i och leda forumteater/forumspel och värderingsövningar. Kursen ger kunskaper om hur forumteater/ forumspel och värderingsövningar kan användas i olika grupper, som ett sätt att aktivt diskutera och behandla konfliktsituationer och etiska frågor. Kursen lyfter också fram ledarskapets betydelse för kreativa processer genom .
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, laborativt arbete och gestaltande.
Kursen bygger på aktivt deltagande.
Examination
Den studerandes kunskaper och färdigheter prövas i muntlig och skriftlig form samt i praktiska övningar och uppspel.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forumteater och värderingsövningar
Forum Theatre and Values Clarifications
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 918G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2009-04-01 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.