Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arrangering - redskapen vid musikskapande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   918G13
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- beskriva och redogöra för musikens form, funktion och uppbyggnad utifrån lyssningsexempel (gehörslära)
- förklara och tillämpa musikens form, funktion och uppbyggnad i egna samt andras arrangemang och kompositioner (musikteori och funktionsanalys)
- anpassa egna och andras arrangemang och kompositioner till olika musikstilar och genrer
Kursinnehåll
Fokus i kursen är musikens form, funktion och uppbyggnad, vilka analyseras utifrån teoretiska perspektiv och praktiska tillämpningar med utgångspunkt i arrangeringstekniker inom olika genrer. Huvudsakliga områden är musiklyssnande, musikkunnande, musikskapande och stilkännedom. I kursen används datorn som verktyg för musikskapande och inspelning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder, litteraturstudier samt grupparbeten. Fortlöpande under kursens gång dokumenterar studenten kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom praktiska redovisningar och skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Antagning sker på grundval och bedömning av insänt arbetsprov bestående av egen komposition eller arrangemang (minst tvåstämmigt) alternativt dokumenterade musikteoretiska kunskaper eller intyg på motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arrangering - redskapen vid musikskapande
Arrangement ┬- How to Create and Analyse Music
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 918G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-04-01 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.