Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Upplevelsebaserat lärande med utgångspunkt i estetiska lärprocesser , 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   918G11
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna
− beskriva och tillämpa olika estetiska arbetsprocesser och uttrycksformer för lärande
− problematisera betydelsen av skapande och lek för barns utveckling och lärande
− tolka och bryta ner mål och riktlinjer som berör de estetiska ämnena i skolan
- ge exempel på hur uppsatta mål kan utvärderas och bedömas
− reflektera över och värdera eget lärande och personlig utveckling utifrån uppställda mål
Kursinnehåll
Den studerande möter under kursen de estetiska ämnena bild, drama, rörelse/idrott och musik. En viktig del av innehållet är teorier om barns/ungdomars utveckling utifrån perspektiven skapande och lek. Genom praktiska övningar tränar den studerande att integrera de estetiska uttrycksformerna med andra ämnesområden. Med estetiska arbetsformer som utgångspunkt genomförs ett verksamhetsförlagt projekt. För att synliggöra sin egen lärandeprocess och utveckling introduceras den studerande i portfolio som arbetsform.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder, litteraturstudier samt grupp- och projektarbete. Fortlöpande under kursens gång dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom både muntliga och praktiska redovisningar individuellt och i grupp samt ett individuellt reflektionsdokument baserat på kursinnehåll och verksamhetsförlagt projekt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt förskollärar−, fritidspedagog− eller lärarexamen.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Upplevelsebaserat lärande med utgångspunkt i estetiska lärprocesser
Learning by Experience and Aestetic Learning processes
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 918G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2009-04-01 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.