Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musiskt lärande. Fördjupningsstudier, uppsatsarbete, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   918G08
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha:

- utvecklat och fördjupat sina färdigheter i musiskt lärande
- fördjupat sina kunskaper om vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar inom musiskt lärande
- fördjupat sina kunskaper om forskning och vetenskapliga diskussioner inom centrala delar av ämnesområdet
- fördjupat sina färdigheter i att formulera en problemställning inom musiskt lärande och behandla den med hjälp av ämnesområdets teori- och metodtraditioner samt att diskutera och bedöma andras uppsatsuppläggningar och färdiga uppsatser inom ämnesområdet
- fördjupat sina kunskaper om ämnesdidaktik inom musiskt lärande både nationellt och internationellt
Kursinnehåll
Genom praktiska övningar ska den studerande utveckla sina kunskaper och färdigheter i att integrera musiskt lärande med annan inriktning inom lärarprogrammet.

Med tydlig anknytning till teorier och metoder formuleras och behandlas självständigt en problemställning inom forskningsfältet musiskt lärande
Resultatet presenteras i ett skriftligt självständigt fördjupningsarbete i kombination med en musisk produktion.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna präglas av ett laborativt och reflekterande arbete i lärarledda och icke lärarledda arbetsformer såsom, praktiska övningar med diskussioner, litteraturseminarier, handledning och studiebesök. Det individuella projektarbetet innehåller kontinuerliga arbetande seminarier med presentation och opposition. Delar av kursen samläses med övriga estetiska inriktningar.
Examination
Det individuella projektarbetet examineras genom presentation och offentliggörande samt genom framläggning och opposition vid ett seminarium. I examination ingår också att opponera på andras arbeten. Dessa seminarier är obligatoriska. Examinationen av kursens övriga delar sker i muntliga redovisningar samt genom skiftliga reflektioner.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända kurser i Musiskt lärande 1-40 p (1-60 hp) samt genomgången fördjupning i Musiskt lärande 41-60 p (61-90 hp) med minst 10 p (15 hp) godkända (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musiskt lärande. Fördjupningsstudier, uppsatsarbete
Muse-ical Learning
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 918G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-20 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.