Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bruksspel på piano eller gitarr i teori och praktik 1, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   918G07
Mål
Efter kursen skall den studerande kunna
- använda piano eller gitarr på en grundläggande nivå för att kunna ackompanjera enklare visor i de för respektive instrument basala tonarterna
- förstå och redogöra för grundläggande musiklära dvs
° notnamn och notvärden
° tonarter
° ackordens uppbyggnad
° kvintcirkeln
Kursinnehåll
Kursen innehåller dels grundläggande teoretisk musiklära, dels praktiskt utövande på piano eller gitarr.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är av både praktisk och teoretisk art och består av föreläsningar, verkstäder och självstudier. Undervisningen sker både individuellt och i grupp.
Examination
Kursen examineras dels genom ett skriftligt teoretiskt prov, dels genom praktiskt prov på valt instrument.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bruksspel på piano eller gitarr i teori och praktik 1
Accompaniment Piano and Guitar playing
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 918G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-20 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.