Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musik för barn i behov av särskilt stöd, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   918G06
Mål
Efter kursen skall studenten kunna
- utifrån litteratur beskriva samt i praktisk handling redogöra för hur man med musik som medel kan arbeta för att främja barns utveckling
- känna till barns motoriska utveckling för att kunna underlätta, stimulera och främja deras inlärnings- och utvecklingsprocess
- förstå innebörden av olika neuropsykiatriska funktionshinder
Kursinnehåll
Kursen innehåller teoretiska studier utifrån litteratur och forskning om musik, motorik och barn i behov av särskilt stöd. Vidare innehåller kursen verksamhetsförlagda observationer, praktiska tillämpningar inom musik, motorik, rytmik och rörelsesånger samt en översikt av musikterapeutiska inriktningar.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är av både teoretisk och praktisk art och består av seminarier, föreläsningar, verkstäder och självstudier.
Examination
Kursen examineras fortlöpande genom både muntliga och praktiska redovisningar i grupp samt ett individuellt skriftligt arbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musik för barn i behov av särskilt stöd
Music for children in need of special support
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 918G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-11 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.