Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musiskt lärande, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   918G05
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna
- visa förmåga att identifiera och exemplifiera musiska lärandeprocesser
- tillämpa musiska uttrycksformer
- problematisera betydelsen av skapande och lek för lärande
- diskutera och värdera olika rums påverkan och betydelse för barns/ungdomars musiska utveckling
- reflektera över och värdera sitt eget lärande och personliga utveckling
- redogöra för grundläggande ledarskapsteorier
Kursinnehåll
Den studerande möter under kursen olika rum för lärande En viktig del av innehållet är teorier om barns/ungdomars utveckling i ett musiskt perspektiv utifrån skapande och lek. Genom praktiska övningar tränar den studerande att integrera de musiska uttrycksformerna med andra ämnesområden. Med skapande och lek som grund i lärandeprocessen genomförs ett verksamhetsförlagt musiskt projekt. För att synliggöra sin egen lärandeprocess och utveckling introduceras den studerande i portfolio som arbetsform.
Undervisning/Arbetsformer
Den studerande möter under kursen såväl lärarledda som studentledda arbetsformer såsom basgrupp, seminarier, föreläsningar, handledning, verkstäder och verksamhetsförlagd utbildning. Fortlöpande under kursens gång på självstudietid dokumenterar och reflekterar den studerande över kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom både muntliga och praktiska redovisningar individuellt och i grupp samt ett individuellt reflektionsdokument baserat på kursinnehåll och verksamhetsförlagt projekt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Förskollärar-, fritidspedagog- eller lärarexamen
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musiskt lärande
Area of Emphasis Muse-ical Learning
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 918G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-11 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.