Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Körsång 3, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   918G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för förhållandet mellan musikteori och dess tillämpning, erhålla fördjupad kunskap i gehör och notläsning samt fördjupade färdigheter som körsångare.
Kursinnehåll
Kursen omfattar praktisk och teoretisk notläsning och gehörslära.
Undervisning/Arbetsformer
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom obligatoriska föreläsningar och seminarier på kvällar, och veckoslut, konsertbesök och självstudier.
Examination
Den studerande examineras genom aktivt deltagande i kursmomenten samt genom redovisning av kursuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Den studerande ska under kurstiden aktivt och regelbundet sjunga i en kör med konserterande verksamhet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Körsång 3
Choral Activities 3
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 918G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2007-04-17 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.