Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   917G37
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- analysera olika livsstilsfaktorer, stress och stresshantering utifrån ett biologiskt, evolutionärt och historiskt perspektiv
- analysera och ge exempel på några förebyggande metoder att hantera stress utifrån fysiologiska perspektiv,
- resonera kring hur folkhälsan påverkas av den omgivande fysiska, mentala och sociala miljön och exemplifiera hur ett salutogent perspektiv på motivations- och förändringsarbete kan ta sig uttryck i verksamheter,
- redogöra för, och kritiskt förhålla sig till, aktuell forskning kring naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa,
- ge exempel på, och argumentera för, hur naturmiljön kan användas i hälsoarbetet.
Kursinnehåll
I kursen kommer tre aspekter att vara centrala: individhälsa med fokus på stress och stresshantering, folkhälsa med fokus på motivations- och förändringsarbete samt naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa. Samtliga dessa områden berör de fysiologiska reaktioner som utvecklats i ett evolutionärt och historiskt perspektiv och som idag gör människan till den biologiska varelse vi är.
Några olika teoretiska och praktiska exempel på förebyggande metoder att hantera stress, betydelsen av våra livsstilsfaktorer samt teori och praktik gällande mental träning kommer att behandlas och praktiseras. Studenten ska undersöka sambanden mellan den omgivande miljön och folkhälsa såväl som några olika metoder och strategier som används inom motivations- och förändringsarbete på folkhälsoområdet. I kursen bearbetas även aktuell forskning kring naturens roll för vår fysiska, mentala och sociala hälsa. Några olika verksamheter som arbetar med sambanden mellan naturupplevelse och hälsa studeras. Ett mindre projektarbete om den omgivande naturmiljöns roll för vår hälsa ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen använder utomhuspedagogiska arbetsmetoder, vilket innebär ett gestaltande, laborativt och reflekterande arbetssätt såväl inom- som utomhus. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiskt arbete och självstudier. Studenten dokumenterar löpande kursens innehåll i ett reflektionsdokument som senare används som underlag för examinationen, liksom ett mindre projektarbete.
Examination
Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga och muntliga redovisningar enskilt och i grupp. De skriftliga uppgifterna är individuella och består av både reflektionsuppgifter och rapporter. Mer information om kursuppgifterna finns i separat studieanvisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder
Health from a Holistic Perspective with Outdoor Education as a Method
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2012-00428   Kurskod: 917G37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   NA  
Fastställd 2013-10-31 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.