Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
NO-ämnen med utomhuspedagogisk inriktning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   917G36
Mål
Efter kursen ska den studerande ha:
- tillägnat sig ett pedagogiskt och didaktiskt synsätt på platsens och landskapets betydelse för lärandet i skolans olika ämnen och teman
- fått en ökad förståelse för hur platsen och landskapet kan förstärka NO-ämnena och hur man kan arbeta tematiskt och ämnesövergripande
- stärkt sin förståelse för kopplingen mellan en ute- och en inneundervisning
- utvecklat förmågan att leda grupper i utomhuspedagogiska sammanhang
- utvecklat förmågan till att koppla egna litteraturstudier med sinnliga erfarenheter
- fått en förståelse för hur skolan ska kunna utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv.
Kursinnehåll
Centralt för kursen är de egna erfarenheterna och reflektionen kring handlingsburen kunskap. Kunskapssyn och kunskapsförmedling är här viktiga delar och kommer att belysas utifrån de senaste vetenskapliga rönen. Elevaktiva arbetssätt bildar tillsammans med natur- och kulturarvet ramen för kursen. Frågan om hur undervisningen kan beröra för att skapa motivation diskuteras. En viktig och genomgående fråga är vilka kunskaper eleverna i skolan behöver tillägna sig ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursen kommer att löpa kring tre olika teman: Landskapet som resurs, Helsingborgs industrialisering och Öresunds natur- och kulturmiljö. Deltagarna ska välja ett av dessa teman som utgångspunkt för sin examinationsuppgift.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier, studiebesök och undersökningar tillsammans med praktiskt arbete. Stora delar av utbildningen är förlagd till olika miljöer utomhus. Uppgifterna genomförs som grupparbeten och/eller enskilda arbeten. Gruppdynamiken tillmäts stor betydelse där erfarenhetsutbyte och dialog utifrån egna erfarenheter och självstudier är viktiga verktyg.
Examination
Skriftligt och muntligt redovisad slutuppgift, bestående av ett eget pedagogiskt utvecklingsarbete, aktivt deltagande i litteraturdiskussioner samt inlämnande av pedagogiska reflektioner krävs för godkänd kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
NO-ämnen med utomhuspedagogisk inriktning
Natural Sciences with outdoor educational emphasis
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2012-00428   Kurskod: 917G36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   NA  
Fastställd 2012-10-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.