Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Slöjd med utomhuspedagogisk inriktning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   917G33
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- beskriva och förklara hur uterummet kan inspirera till eget skapande i slöjdämnet
- redogöra för platsens betydelse för slöjdämnet
- redogöra för hur arbetet med ämnet slöjd, i ett utomhuspedagogiskt perspektiv, bidrar till en undervisning för hållbar utveckling
- förklara hur man kan använda slöjdens arbetsprocesser, med dess olika tekniker, för att lära sig mer om landskapet och den enskilda platsen.
Kursinnehåll
Det centrala innehållet är slöjdens arbetsprocesser och hur dessa kan bidra till att utveckla elevernas olika kreativa förmågor. Slöjdämnet sätts in i ett utomhuspedagogiskt perspektiv och hur det på så sätt kan bidra till en närmare knytning till landskap och närmiljö. Dessutom visas hur slöjden på olika sätt kan samverka med andra ämnen, exempelvis teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap och därigenom bidra till en tematisk och holistisk syn i skolan.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna består huvudsakligen av workshops, eget praktiskt arbete, föreläsningar och seminarier. Största delen av utbildningen är förlagd till olika miljöer utomhus. Uppgifterna genomförs som grupparbeten och/eller enskilda arbeten. Kopplingen mellan den handlingsburna kunskapen och litteraturstudier tillmäts stor betydelse.
Examination
Examination sker fortlöpande genom en individuell, skriftlig reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, samt kurslitteraturen. Redovisad slutuppgift, bestående av ett eget pedagogiskt utvecklingsarbete, krävs för godkänd kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Slöjd med utomhuspedagogisk inriktning
Outdoor Environmental Education, Aesthetic Expressions
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2012-00428   Kurskod: 917G33      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2012-10-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.