Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Naturvetenskapliga ämnen i förskolan och grundskolans tidiga år, med utomhusdidaktiska metoder, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   917G32
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- redogöra för uterummets betydelse för yngre barns lärande i naturvetenskapliga ämnen
- beskriva och tillämpa olika metoder för undervisning i naturvetenskapliga ämnen i utomhusmiljöer
- redogöra för ett pedagogiskt och didaktiskt förhållningssätt till barns lärande i naturvetenskapliga ämnen, till ekologiska och biologiska samband samt till hållbar utveckling
- visa på förmågan att genom ett aktivt ledarskap stimulera barns inlärning av naturvetenskapliga ämnen.
Kursinnehåll
Kursinnehållet belyser de naturvetenskapliga ämnena och ger studenterna metoder att praktiskt tillämpa dessa ämnen i olika utomhusmiljöer. I kursen används ett utforskande arbetssätt som undervisningsform, och teorier om yngre barns inlärning av naturvetenskapliga ämnen studeras. Ett medvetet didaktiskt ledarskap och förhållningssätt i utomhusmiljö är centrala delar i kursen. Detta utvecklas genom praktiska moment men även genom koppling till aktuell forskning inom områdena utomhuspedagogik, biologi, ekologi, naturvetenskaplig omvärldsorientering samt hållbar utveckling.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, självstudier, exkursioner samt utomhusförlagd undervisning. Det praktiska arbetet förläggs i olika utomhusmiljöer och är obligatoriska moment.
Examination
Examination sker fortlöpande genom individuella, skriftliga reflektionsuppgifter som är knutna till aktiviteterna vid varje kurstillfälle, samt till kurslitteraturen. Redovisad slutuppgift, bestående av ett skriftligt utvecklingsarbete, krävs för godkänd kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Naturvetenskapliga ämnen i förskolan och grundskolans tidiga år, med utomhusdidaktiska metoder
Science in Pre-School and Primary School with Outdoor Education as a Method
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LIU-2011-00554   Kurskod: 917G32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   NA  
Fastställd 2012-10-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.