Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Språkundervisning i förskolan och grundskolans tidiga år, med utomhusdidaktik som metod, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   917G31
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- redogöra för hur man kan stimulera språkutveckling, med utomhuspedagogiska metoder
- beskriva och tillämpa metoder att lära ut språk och möta olika inlärningsstilar
- analysera språkundervisning i utomhusmiljö utifrån ett didaktiskt perspektiv
- visa på förmåga att genom ett aktivt ledarskap använda olika utomhusmiljöer för att stimulera barns inlärning av språk.
Kursinnehåll
Barns språkliga inlärning och utveckling sätts in i ett utomhuspedagogiskt perspektiv. I kursen används ett utforskande arbetssätt som undervisningsform. Teorier om yngre barns inlärning av språk studeras. Det praktiska arbetet i landskapet ger exempel på hur man kan arbeta med språket för att kunna nå så många olika inlärningsstilar som möjligt. Med hjälp av kursens olika delar belyses ledarskapets betydelse för inlärning.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna utgörs av litteraturseminarier, föreläsningar, studiebesök, workshops samt fältarbete,
och är obligatoriska moment. Största delen av utbildningen är förlagd till olika utomhusmiljöer. Uppgifterna genomförs i stor grupp, mindre grupper eller som enskilda arbeten.
Examination
Examination sker i form av ett skriftligt utvecklingsarbete samt av praktiska moment, där ledarskap och tillämpning av de teoretiska kunskaperna examineras.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Språkundervisning i förskolan och grundskolans tidiga år, med utomhusdidaktik som metod
Language Teaching in Pre-School and Primary School with Outdoor Education as a Method
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2012-00428   Kurskod: 917G31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   HU  
Fastställd 2012-05-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.