Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap, upplevelseproduktion och utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturvägledning, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences/General Didactics - UV1
  Kurskod   917G29
Mål
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
- möta och leda en grupp för lärande och utveckling med hjälp av teorier om ledarskap och grupputveckling
- prissätta och marknadsföra upplevelseprodukter som bygger på platsens kvaliteter och dess inneboende berättelse
- söka och använda information för att belysa en plats ur olika perspektiv.
- använda sig av varumärkesstrategier och prisbildningsparametrar
- kvalitetssäkra leveransen av en upplevelseprodukt genom att skapa och använda relevanta verktyg.
Kursinnehåll
Under kurser får deltagarna redskap för att utveckla sitt ledarskap från det grundläggande personliga, till organisationsnivån. De får också möjlighet att träna på att använda retorik som ett verktyg för professionellt ledarskap. Andra aspekter av ledarskap för trygga upplevelser som lyfts fram under kursen är säkerhet, planering och framförhållning. Vidare behandlas ekonomi, budget och prissättning men också varumärkesbyggande, marknadsföring och kvalitetssäkring är viktiga moment.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök och eget, praktiskt arbete. Utbildningen är förlagd till olika miljöer i Götaland där praktiskt ledarskap övas i realistiska situationer. Uppgifterna genomförs som grupparbeten och enskilda arbeten.
Då kursen ges utanför campus ingår kursträffar med internat, vilka betalas av deltagarna.
Examination
En fortlöpande examinering består av en reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, vilket presenteras i samarbete med gruppen. Redovisad slutuppgift i form av ett individuellt, skriftligt arbete krävs för godkänd kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet Natur- & kulturvägledning 1 eller minst 7,5 hp utomhuspedagogik eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap, upplevelseproduktion och utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturvägledning
Leadership, Experience Production and Outdoor Education, Natural and Cultural Guidance
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences/General Didactics - UV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV1   ÖV