Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap - samtal och reflektion, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   917G27
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- redogöra för olika teoretiska utgångspunkter för samtal som arbetsmetod
- genomföra olika typer av samtal
- redogöra för empatins och inlevelsens betydelse vid samtal
- ge och ta konstruktiv feedback
Kursinnehåll
Denna kurs har ett tydligt kommunikativt innehåll, med fokus på mellanmänskliga relationer utifrån ett ledarperspektiv. Viktiga delar av kursen är grundläggande praktik och träning i kommunikation, där samtal som metod för ett effektivt ledarskap sätts in i sitt teoretiska sammanhang. Genom träning av samtal får den studerande praktisk erfarenhet av olika samtalstyper. Genom praktisk tillämpning får studenten erfarenhet av feedback och reflektion.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt baserat på utomhuspedagogiska och gestaltande metoder. Detta innebär bland annat att delar av kursen förläggs i olika miljöer utomhus. Kostnad för egen mat vid längre pass tillkommer.
Arbetsformerna består av upplevelsebaserat skapande och reflekterande arbete i såväl lärarledda som icke lärarledda arbetsformer. Dessa utgörs av lektioner, grupparbeten, seminarier, praktiskt arbete, gestaltande, studentförberedande moment och självstudier. Både lärarledd undervisning och arbete i grupp dokumenteras.
Examination
Examination sker fortlöpande genom en reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, samt kurslitteraturen. Att utifrån en autentisk samtalssituation dokumentera och reflektera över samtalsprocessen och relatera till adekvat teori samt egna erfarenheter.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap - samtal och reflektion
Leadership - Conversation and Reflection, 7.5hp
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G27      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2011-04-14 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.