Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap - samtal och reflektion, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   917G24
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- redogöra för olika teoretiska utgångspunkter för samtal som arbetsmetod
- genomföra olika typer av samtal med hjälp av adekvat teori och erfarenheter från kursen
- redogöra för empatins och inlevelsens betydelse vid samtal
- ge och ta konstruktiv feedback
Kursinnehåll
Samtal som metod för ett effektivt ledarskap sätts in i sitt teoretiska sammanhang. Genom träning av samtal får den studerande praktisk erfarenhet av olika samtalstyper. Den studerande får genom litteraturstudier och praktiska övningar möjlighet att bli medveten om betydelsen av egna attityder, värderingar och behov. Genom praktisk tillämpning får studenten erfarenhet av feedback och reflektion.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt baserat på utomhuspedagogiska och dramakommunikativa metoder. Detta innebär bland annat att kursen förläggs utomhus och på kursgårdar. Kostnad för internatdygn och mat tillkommer. Arbetsformerna består av upplevelsebaserat skapande och reflekterande arbete i såväl lärarledda som icke lärarledda arbetsformer. Dessa utgörs av lektioner, grupparbeten, seminarier, praktiskt arbete, gestaltande, studentförberedande moment och självstudier. Både lärarledd undervisning och arbete i grupp dokumenteras.
Examination
Examination sker fortlöpande genom en reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, samt kurslitteraturen. Att utifrån en autentisk samtalssituation dokumentera och reflektera över samtalsprocessen och relatera till adekvat teori samt egna erfarenheter.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända kurser Konsten att leda ut ett dramakommunikativt perspektiv 15 hp, eller Ledarskap - utomhuspedagogiska och dramakommunikativa vägar: Jag och gruppen 7,5 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap - samtal och reflektion
Leadership - Developing Leadership Skills through Outdoor Education and Drama Communication; Conversation and Reflection.
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd den 2009-12-02 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.