Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Other Subjects within Natural Science-NA9
  Kurskod   917G22
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:

- Redogöra för hur teoribildning och bildningstraditioner kopplade till utemiljön ur ett inlärningsperspektiv, sätts i samband med natur- och samhällsvetenskapliga ämnesområden.
- Använda sig av ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt där man med hjälp av utomhusundervisningens didaktik fokuserar på platsens betydelse för lärandet.
- Tolka, beskriva och förklara spår av naturens krafter och mänsklig aktivitet i olika landskapstyper.
- Använda relevant litteratur och källmaterial för en sådan landskapstolkning.
Kursinnehåll
Innehållet består huvudsakligen av utomhuspedagogikens didaktiska frågor samt utomhuspedagogikens teori och praktik. Mötet mellan besökaren, platsen och markören i teori och praktik belyses. Värdet av att använda den information landskapet ger i undervisning och kommunikation lyfts fram. Med hjälp av ämnesintegrerade arbetssätt skapas förståelse för hembygdens natur- och kulturmiljöer.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna omfattar gemensamma exkursioner, föreläsningar och seminarier samt självstudier och eget praktiskt arbete. Då kursen ges på distans ges undervisningen vid kursträffar med internat.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Examination
Examination sker fortlöpande genom gemensamma diskussioner knutna till aktiviteten vid varje kurstillfälle, samt kurslitteraturen. Slutuppgiften består av ett pedagogiskt utvecklingsarbete som redovisas muntligt och skriftligt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer
Outdoor Education with Focus on Nature and Culture Environments
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Other Subjects within Natural Science-NA9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NA9   NA  
Fastställd 2010-01-27 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.