Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   917G22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:

- ha kunskaper om hur teoribildning och bildningstraditioner, kopplade till utemiljön ur ett inlärningsperspektiv, sätts i samband med natur- och samhällsvetenskapliga ämnesområden.
- kunskaper om ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt och om utomhusundervisningens didaktik med fokus på platsens betydelse för lärandet.
- kunna beskriva, tolka och förklara spår av naturens krafter och mänsklig aktivitet i olika landskapstyper
- kunna se kulturekologiska samband och människan som en ekologiskt beroende, social varelse.
- bearbeta relevant litteratur och källmaterial för en sådan landskapstolkning.
Kursinnehåll
Innehållet består huvudsakligen av utomhuspedagogikens didaktiska frågor samt utomhuspedagogikens teori och praktik. Mötet mellan besökaren, platsen och markören i teori och praktik belyses. Värdet av att använda den information landskapet ger i undervisning och kommunikation lyfts fram. Med hjälp av ämnesintegrerade arbetssätt skapas förståelse för hembygdens natur- och kulturmiljöer.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna omfattar gemensamma exkursioner, föreläsningar och seminarier samt självstudier och eget praktiskt arbete. Då kursen ges på distans ske undervisningen vid kursträffar med internat.
Examination
Examination sker fortlöpande genom en reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, samt kurslitteraturen. En slutuppgift i form av ett redovisat pedagogiskt utvecklingsarbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer
Outdoor Education with focus on Nature- and Culture Environments
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   NA