Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik med inriktning mot ledarskap och mot natur- och kulturvägledning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   917G13
Mål
Efter kursen ska den studerande ha:
- Förståelse för och grundläggande förmåga att utöva ett situationsanpassat ledarskap i fjällmiljö.
- Grundläggande kunskaper om grupputveckling.
- Kännedom om olika perspektiv på fjällets natur-och kulturmiljöer samt fjällturismens historia och traditioner.
- Goda kunskaper i fjällsäkerhetstänkande och förmåga att omsätta dessa i konkreta bedömningar.
Kursinnehåll
Kursen ges i fjällmiljö och de studerande bereds tillfälle att utöva ett situationsanpassat ledarskap i autentiska situationer. Genom återkoppling och samtal bereds deltagarna möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Grupputvecklingsteorier knyts till upplevelser i studerandegruppen och sätts in i ett praktiskt sammanhang.
Den svenska fjällvärldens natur- och kulturmiljöer belyses ur flera perspektiv. Förmågan att förmedla natur- och kulturupplevelser övas i autentiska situationer där fokus läggs på säkerhet och riskbedömning.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen inleds med ett webbaserat teoriavsnitt där vi använder oss av lärplattformen It’s learning.
Fältdelen utgörs av en vandring med övernattning i fjällstugor och tält/bivack, beroende på årstid. de studerande får öva sitt ledarskap dels i autentiska situationer under vandringen, dels vid särskilda övningstillfällen arrangerade av undervisande lärare. Vissa examinerande moment förekommer under fältdelen.
Kursen examineras genom en individuell, skriftlig reflektionsuppgift där kurslitteraturen knyts samman med de praktiska övningarna.
Vissa situationsanpassade, examinerande moment förekommer under kursen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas samt tar hänsyn till interkulturella perspektiv.
Examination
Kursen examineras genom en individuell, skriftlig reflektionsuppgift där kurslitteraturen knyts samman med de praktiska övningarna. Vissa situationsanpassade examinerande moment förekommer under kursen.

Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik med inriktning mot ledarskap och mot natur- och kulturvägledning
Outdoor Education, leadership and natural- and cultural interpretation
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   NA  
Fastställd den 2008-03-04 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.