Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap - utomhuspedagogiska och dramakommunikativa vägar: Jag och gruppen, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   917G11
Mål
Efter avklarad kurs skall den studerande kunna
- reflektera över och redovisa den egna synen på ledarskap
- reflektera över och redovisa en grupps utveckling
- beskriva och reflektera över sitt ledarskap, och hur det är anpassat till grupp, tid och rum
Kursinnehåll
Kursen ger grundläggande teori och praktik i ledarskap och grupprocess. I kursen ingår undervisningstillfällen om gruppbildande övningar, grupproller och ledarstilar. Kursen har ett tydligt fokus på den studerandes ledarskap och dennes relation till grupper och individer i olika situationer och faser. Kursen har ett kommunikativt innehåll, med fokus på mellanmänskliga relationer utifrån ledarperspektiv. Viktiga delar av kursen är att den studerande får uppleva en grupprocess samt att aktivt träna sitt ledarskap i olika situationer, och att koppla detta till relevant teori.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt baserat på utomhuspedagogiska och dramakommunikativa metoder.
Arbetsformerna består av upplevelsebaserat skapande och reflekterande arbete i såväl lärarledda som icke lärarledda arbetsformer. Dessa utgörs av lektioner, grupparbeten, seminarier, praktiskt arbete, gestaltande, studentförberedande moment och självstudier. Både lärarledd undervisning och arbete i grupp dokumenteras.
Examination
Den studerande examineras löpande under kursens gång. Studenten skriver en personlig ledarskapsteori utifrån lektionsinnehåll, diskussioner, reflektion samt litteratur. En loggbok förs över en arbetsgrupps utveckling och kopplas till litteratur och teorier. En reflektion görs över genomfört ledarskap. Samtliga examinationer redovisas både muntligt och skriftligt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap - utomhuspedagogiska och dramakommunikativa vägar: Jag och gruppen
Leadership – Developing Leadership Skills through Outdoor Education and Drama Communication; Me and the Group
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-03-04 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.