Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   917G10
Mål
Efter kursen ska den studerande ha:
- kunskaper om friluftsliv, där naturupplevelse och kulturförståelse utgör grunden
- teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i och om friluftslivets fysiologi, pedagogik och didaktik
- kunskap om ledarskapets betydelse vid friluftsliv och lärande i uterummet
- kunskaper om landskapets språkliga dimension
Kursinnehåll
Utomhuspedagogikens bildningshistoriska och pedagogiska rötter ska utgöra grunden tillsammans med friluftslivets fysiologi, pedagogik och didaktik. Basen utgörs av aktuell forskning inom områdena utomhuspedagogik och friluftsliv, friluftsliv som natur- och kulturtradition samt friluftsliv i förskola, skolbarnsomsorg och skola. Kunskapssyn, kunskapsförmedling, handlingsburen kunskap och systematiserad reflektion ingår som bärande delar i kursen. Ledarskapets betydelse belyses. Strukturering och utvärdering av vägledda friluftsaktiviteter ingår som delmoment liksom sagor och sägner knutna till landskapet.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna utgörs av föreläsningar, seminarier och studiebesök samt eget praktiskt arbete. Största delen av utbildningen är förlagd till olika miljöer utomhus. Uppgifterna genomförs som grupparbeten och/eller enskilda arbeten.
Examination
Examinationen sker fortlöpande genom en reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, samt kurslitteraturen. Redovisad slutuppgift krävs för godkänd kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande
Outdoor Education Oriented towards Leisure Time and Outdoor Activities of Children and Youth
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   NA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2006-12-11 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.