Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Natur- och kulturvägledning med inriktning mot utomhuspedagogik 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   917G09
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- använda kunskap om, samt visa förståelse för hur upplevelser i utemiljön kan utnyttjas för undervisning och information inom det natur- och kulturvetenskapliga området,
- använda kunskap om kulturekologiska samband samt om människan som ekologiskt beroende, social varelse,
- beskriva och tolka natur- kultur- och miljöupplevelser, samt kunna guida i varierande natur- och kulturmiljöer,
- skapa en upplevelse-/turistprodukt.
Kursinnehåll
Delkurs 1, Natur och miljö, 7,5 högskolepoäng
Kursen belyser ekologiska samband och kretslopp i vår natur- och livsmiljö. De geologiska processer som format berg, jord och markytans former belyses. Landskapsbildens beroende av klimat, vatten och vegetation förklaras. Kursen studerar också naturkrafternas spår i landskapet. Utifrån aktuell litteratur och forskning diskuteras miljöhot, miljövård och miljölagstiftning. Friluftsliv och miljöengagemang går som en röd tråd genom kursen. Landskapets påverkan på den lokala maten studeras.

Delkurs 2, Kultur och miljö, 7,5 högskolepoäng
Denna kurs belyser olika kulturmiljöers innehåll och särdrag. Sambanden mellan natur och kultur belyses. Kulturmiljövård i förhållande till bebyggelsens utveckling, former och funktion studeras. Ortnamnens och de historiska kartornas betydelse för att kasta ljus över utvecklingen lyfts fram. Slutligen studeras också historiska sägner och folktrons väsen.

Delkurs 3, Utomhuspedagogik, 7,5 högskolepoäng
Utomhuspedagogik i teori, praktik studeras och sätts in i ett internationellt perspektiv. Landskapsinformationens hantering i undervisningen belyses. Kursen arbetar också med tolkning av spåren av mänsklig aktivitet. Modeller för hur naturen och kulturen i närmiljön kan utnyttjas för iakttagelser och undersökningar.

Delkurs 4, Guidning, 7,5 högskolepoäng
I denna kurs studeras presentations- och föredragningsteknik. Upplevelsebaserad inlärning i autentisk miljö presenteras i både teori och praktik. Exkursions- och fältstudiemetodik övas. Gruppdynamik och grupprocesser spelar en viktig roll i denna delkurs, liksom ledarrollen. Biblioteks- och arkiv studeras. Insamling, bearbetning och presentation av material i syfte att skapa en helhetsupplevelse är en del av kursen. Diskussioner om marknadsföring och prissättning ingår också.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök och eget, praktiskt arbete. Största delen av utbildningen är förlagd till olika miljöer utomhus. Uppgifterna genomförs som grupparbeten och/eller enskilda arbeten.
Då kursen ges på distans ingår kursträffar med internat, vilka betalas av deltagarna.
Examination
En fortlöpande delexamination består av en reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, vilken kan ta sig uttryck i gruppresentation eller drama. Redovisad slutuppgift i form av ett individuellt arbete krävs för godkänd kurs.

Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Natur- och kulturvägledning med inriktning mot utomhuspedagogik 1, grundkurs
Natural and Cultural Heritage Understanding 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 332/06-41   Kurskod: 917G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   NA  
Fastställd den 2008-03-04 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.