Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik, inriktning mot språk och landskap, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   917G04
Mål
Efter avklarad kurs ska den studerande ha:
- insikter och kunskaper om de möjligheter landskapet ger med avseende på barns och ungdomars språkinlärning, språkutveckling och kreativitet
- kunskaper om landskapet som inspirations- och kunskapskälla samt som litterär scen
- utvecklat förmågan att leda grupper i utomhuspedagogiska sammanhang
Kursinnehåll
Barns- och ungdomars språkutveckling sätts in i ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Deltagarna ska genom egna erfarenheter tillägna sig kunskaper om barns och ungdomars möjligheter att utveckla sitt språk genom mötet med landskap och litteratur. Ortnamnens utveckling för att förstå förändringarna i landskapet behandlas. Ledarskapets betydelse för lärandet utomhus belyses.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och eget praktiskt arbete. Största delen av utbildningen är förlagd till olika miljöer utomhus. Uppgifterna genomförs som grupparbeten eller enskilda arbeten.
Examination
Examination sker fortlöpande genom en individuell, skriftlig reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle samt kurslitteraturen. Redovisad slutuppgift, i form av ett eget pedagogiskt utvecklingsarbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik, inriktning mot språk och landskap
Outdoor Environmental Education, language and landscape
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-411   Kurskod: 917G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2006-12-11 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.