Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik med inriktning mot hälsa och lärande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   917G03
Mål
Efter kursen ska den studerande ha:
- kunskap om uterummets betydelse för att ge barn och ungdomar möjlighet att genom fysisk aktivitet stimulera hälsoutveckling och lärande
- kunskaper om såväl kostens som utevistelsens betydelse ur ett hälsopedagogiskt perspektiv
- förmåga att genom ett aktivt ledarskap använda olika typer av utemiljöer för att stimulera barn till rörelseaktivitet
Kursinnehåll
I kursen ingår aktuell forskning kring kost, rörelse, hälsa och lärande samt vägledda rörelsestimulerande aktiviteter på förskole- och skolgårdar, kopplat till förskolans och skolans läroplaner. Kursinnehållet bygger på grundläggande friluftsaktiviteter, praktisk näringslära och kostens betydelse, socialt och fysiskt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier och upplevelsebaserat lärande i uterummet. Största delen av utbildningen är förlagd till olika miljöer utomhus. Uppgifterna genomförs som grupparbeten och/eller enskilda arbeten.

Examination
Examinationen genomförs fortlöpande genom en individuell, skriftlig reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, samt kurslitteraturen. Redovisad slutuppgift i form av ett fältanknutet pedagogiskt utvecklingsarbete krävs för godkänd kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik med inriktning mot hälsa och lärande
Outdoor Education towards Health, Diet, Physical Activity, Exercise and Learning
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   NA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2006-12-11 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.