Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik med estetisk inriktning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   917G02
Mål
Efter kursen ska den studerande ha:
- kunskap om hur arbetet med estetiska ämnen i utomhusmiljö kan bidra till elevernas sociala och personliga utveckling
- ha tillägnat sig ett pedagogiskt och didaktiskt synsätt vad gäller de estetiska ämnenas tillämpning i uterummet
- kunskap om uterummets betydelse för barns och ungdomars fantasi, kreativitet, motorik, hälsa och koncentrationsförmåga
- utvecklat sin förmåga att leda grupper i utomhuspedagogiska sammanhang
Kursinnehåll
Barns och ungdomars kreativitet och skapande förmåga sätts in i ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Deltagarna ska genom egna erfarenheter utveckla sig kunskap om och erfarenhet av arbete med olika estetiska uttrycksformer i uterummet. Elevaktiva arbetssätt bildar tillsammans med natur- och kulturarvet ramen för kursen. Ledarskapets betydelse för lärandet utomhus belyses.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier och studiebesök tillsammans med eget praktiskt arbete. Största delen av utbildningen är förlagd till olika miljöer utomhus. Uppgifterna genomförs som grupparbeten och/eller enskilda arbeten.
Kursen bedriv på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Examination
Examination sker fortlöpande genom en individuell, skriftlig reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, samt kurslitteraturen. Redovisad slutuppgift, bestående av ett eget pedagogiskt utvecklingsarbete, krävs för godkänd kurs.

Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik med estetisk inriktning
Outdoor Environmental Education, aesthetical expressions
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV  
Fastställd den 2006-12-11 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.