Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Outdoor Education and Outdoor Didactics, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Pedagogik med inriktning mot utomhusdidaktik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   917A15
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa
• en utvecklad förmåga att beskriva, tolka och förstå spår av naturliga processer och mänskliga aktiviteter i landskapet
• kunskap om kopplingen mellan natur och humanekologi
• fördjupad kunskap om och färdigheter i hur naturmiljöer och friluftsliv kan användas för att utveckla och utöva praktiskt ledarskap
• fördjupad förståelse för och kunskap om betydelsen av olika faktorer för lärande och lärmiljöers påverkan på elevers förståelse
• fördjupad kunskap om utomhusdidaktik i relation till olika ämnen och teman
• en utvecklad förmåga att självständigt söka efter och kritiskt undersöka källmaterial av relevans för kunskapsfältet.
Kursinnehåll
Miljöfrågor, ekologi och hållbar utveckling är kursens röda tråd, med utgångspunkt i natur- och kulturlandskapet. Kursen tar upp utomhuspedagogik som ett miljöfokuserat tematiskt fält inom undervisning och forskning, samtidigt som den betonar de specifika aspekterna av det utomhusdidaktiska kunskapsfältet: det vill säga tillämpningen av både icke-textbaserade praktiker, så som kultur och naturlandskapet, och textbaserade praktiker illustreras.
Kursen behandlar också hur matematiska, fysiska, kemiska, tekniska och kulturella fenomen, spår av naturkrafter och mänskliga aktiviteter I natur- och kulturlandskapet kommuniceras genom landskapets symbolik.
I de fältbaserade elementen av kursen behandlas också hälsoaspekterna av utomhuspedagogik, olika lärstilar och vikten av en varierad utomhusmiljö för koncentration, lärande, hälsa och motorisk utveckling.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker mestadels I utomhusmiljön med naturlandskapet som utgångspunkt. Arbetsformerna varierar och består av experimentellt fältarbete och – analys, exkursioner, föreläsningar, seminarier, studiebesök, litteraturstudier, individuellt arbete och självstudier.
Examination
Studenterna examineras genom skriftliga och muntliga individuella uppgifter kopplade till aktiviteterna på kursträffarna. Litteraturen examineras också i litteraturseminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full-time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B/Engelska 6, i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 575 + TWE-score 4.5, internetbased 90 TWE-score 20), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Outdoor Education and Outdoor Didactics
Outdoor Education and Outdoor Didactics
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917A15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PE1   NA  
Fastställd 2015-05-07 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.