Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Theories and Practice of Outdoor Education and Learning, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Pedagogik med inriktning mot utomhusdidaktik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   917A14
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full-time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 is required i.e., English as native language or an internationally recognized test, e.g., TOEFL, IELTS academic, or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Theories and Practice of Outdoor Education and Learning
Theories and Practice of Outdoor Education and Learning
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917A14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PE1   NA  
Fastställd 2015-05-07 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.