Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogisk fördjupningskurs med didaktisk inriktning, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   917A13
Mål
Studenterna ska efter genomförd kurs kunna:
- definiera utomhuspedagogikens särart ur ett lärandeperspektiv
- förstå hur man med hjälp av utomhuspedagogiska metoder lyfter fram sambanden mellan miljö, ekologi och hållbar utveckling
- exemplifiera och argumentera för hur olika utomhuspedagogiska lärsituationer kan utnyttjas för undervisning inom olika områden och teman
- beskriva hur ett växelspel mellan sinnlig erfarenhet och reflektion kan berika lärandet.
- använda natur- och kulturlandskapet som en resurs för lärande
- beskriva hur samspelet mellan olika faktorer kan påverka lärande och välbefinnande.
Kursinnehåll
Kursen inleds med en översikt över utomhuspedagogik som forsknings- och praktikområde i ett historiskt och internationellt perspektiv. Idétraditioner, teoretiska rötter och empirisk forskning inom området är andra områden som behandlas. Upplevelsebaserat lärande och dess relation till natur- och kulturtolkning presenteras och problematiseras i teori och praktik. Människans förhållande till natur- och kulturlandskapet, ekologiska samband och en hållbar utveckling är föremål för djupgående analys. Här läggs särskild vikt vid människans naturuppfattning och världsbild både ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv och hur de speglas i konst och litteratur. Hälsoaspekter och människans relation till sin omgivning, samt hur faktorer av betydelse för lärande och hälsa samverkar, är områden som också behandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges i form av fältbaserad undervisning, föreläsningar och seminarier. Genom kursens innehåll och karaktär fungerar de egna upplevelserna som underlag för reflexioner och analyser av utomhuspedagogikens identitet, vilket gör att kursens former också i betydande grad bidrar till dess innehåll. Kursen ges på distans med internatsträffar med enkel förläggning, som bekostas av deltagarna. Viss campusförlagd undervisning förekommer också.
Examination
Kursen examineras genom att varje deltagare författar en kursrapport som behandlas vid ett särskilt seminarium. Varje deltagare ska även presentera ett vetenskapligt originalarbete inom det utomhuspedagogiska området. Deltagande i fältdelarna är obligatoriskt och examineras genom seminarier i samband med träffarna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde krävs en magisteruppsats (15 hp) i ämnet eller i relevant område. Engelska B/Engelska 6, i.e. Engelska som modersmål eller en internationellt erkänt test som TOEFL (minimum scores: Paperbased 575 + TWE-score 4.5, internetbased 90 TWE-score 20), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogisk fördjupningskurs med didaktisk inriktning
Outdoor Education, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917A13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2015-05-07 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.