Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forskningsteori och undersökningsmetoder, fortsättningskurs, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Pedagogik med inriktning mot utomhusdidaktik
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   917A06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• Använda kvalitativa metoder för forskning och lärande i natur- och kulturlandskapet
• Visa fördjupad kunskap om och förståelse för hur fältundersökningar genomförs
• Visa en fördjupad kunskap om intervju- och observationstekniker
• Redogöra för olika forskningsansatser och analysmetoder
• Visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till olika former av teoretisk kunskap och akademiskt skrivande
• Inta ett kritiskt förhållningssätt till forskarens roll i kunskapsproduktionen
• Göra etiska överväganden vid forskning och produktion av vetenskapliga texter inom det utomhuspedagogiska forskningsfältet
Kursinnehåll
Kursen behandlar kvalitativa metoder och analys för studier av lärandet i natur- och kulturlandskapet. Fokus är på olika forskningsansatser som till exempel etnografisk metod, grundad teori, fenomenologi och diskursanalys. Texter producerade utifrån dessa olika forskningsansatser granskas kritiskt. Även forskarens roll och etiska överväganden behandlas under kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är föreläsningar, litteraturstudier och praktiska skriv- och fältarbetsövningar. Vid seminarier behandlas såväl individuella uppgifter som gruppuppgifter.

Examination
Kursuppgifterna examineras fortlöpande vid seminarier och genom skriftliga uppgifter som genomförs både individuellt och i grupp. En skriftlig forskningsplan är slutuppgift och den behandlas vid ett examinerande seminarium.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Förkunskapskravet är en magisteruppsats om minst 15 högskolepoäng inom något relevant ämne
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forskningsteori och undersökningsmetoder, fortsättningskurs, avancerad nivå
Theories and Methods of Research, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917A06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A2X   Avancerad     UV2   SA