Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Outdoor Education and Outdoor Didactics, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   917A02
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Degree in teacher training of at least three years, e.g. a bachelor’s degree or the equivalent. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B" is required i.e., English as native language or an internationally recognized test, e.g., TOEFL, IELTS academic, or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Outdoor Education and Outdoor Didactics
Outdoor Education and Outdoor Didactics
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PEA   NA  
Fastställd den 2008-02-05 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.