Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teknik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teknik
Ämnesområde Övriga tekniska ämnen - TE9
  Kurskod   916G39
Mål
• Redogöra för teknikens särart samt dess roll och betydelse för individ, natur och samhälle i ett nutida och historiskt perspektiv
• Identifiera och beskriva teknikens framväxt, förändring och växelverkan med individ, samhälle och natur utifrån de behov, drivkrafter och villkor som legat till grund för detta
• Självständigt identifiera ett eller flera tekniska problem, ge förslag på lösning, pröva denna och värdera resultatet
• I tekniska konstruktioner identifiera och redogöra för teknikens uppgifter och verkningssätt ur ett strukturellt och funktionellt perspektiv
• Använda ett urval av centrala begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara tekniska företeelser och system ur materie- informations- och energiperspektiv
• Med grund i didaktisk forskning kunna diskutera och värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Kursinnehåll
I hela kursen relateras innehåll och förhållningssätt till teknikens didaktik. Kursen tar upp olika tankegångar om teknik liksom hur utvecklandet av olika standardlösningar bidrar till individers tekniska bildning.
Kursen behandlar några av teknikens centrala begrepp, modeller och teorier, så som t.ex. behov, drivkrafter och villkor. Genom dessa belyses även teknikens särart och dess dualistiska karaktär, liksom dess relation till hållbar utveckling. Olika tekniska arbetsformer, t.ex. konstruktionsarbete och teknisk dokumentation av olika slag illustreras i kursen, samt hur dessa ger olika möjligheter till lärande och kommunikation av teknisk kunskap.
Teknikundervisningens traditioner i den svenska grundskolan ges en historisk tillbakablick för att visa på skiftningar med avseende på ämnesinnehåll och arbetssätt/kunskapssyn i framför allt läromedel, kursplaner och andra nationella styrdokument. Teknikens och teknikundervisningens villkor belyses därvid även ur bland annat internationella, klass- och genusrelaterade aspekter. Kursen tar även upp perspektiv på olika värderings- och kunskapssyner inom teknik.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom nätförlagda föreläsningar och seminarier, självständiga studier.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar av olika uppgifter och större projekt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teknik
Technology
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 916G39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tekniska ämnen - TE9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TE9   TE  
Fastställd 2015-05-07 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.