Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Estetiska lärprocesser - musik och rörelse, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   916G16
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
- visa kunskap om och kunna använda några verktyg och material inom musik och rörelse
- kunna beskriva och tillägna sig estetiska lärprocesser inom musik och rörelse
- kunna planera en pedagogisk verksamhet inom musik och/eller rörelse
Kursinnehåll
Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment i musik och rörelse med fokus på estetiska lärprocesser. Den studerandes egen utveckling som estetiskt skapande sker i arbete med musik, rörelse och dans. Praktiskt-estetiskt lärande i verkstadsform anknyts till vetenskapliga, teoretiska perspektiv inom det estetiska området.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är varierande och organiseras som enskilt arbete och som arbete i grupp. I kursen förekommer föreläsning, verkstäder, seminarier samt studier av litteratur.

OBLIGATORISKA MOMENT
OBL1 –Verkstäder, 0 hp
OBL2 – Litteraturseminarium, 0 hp
Examination
Examination sker muntligt vid seminarier och via skriftliga uppgifter, såväl individuellt som i grupp.

Provkoder
MRE1 – Artikelseminarium, 2 hp
MRE2 – Teoretisk och praktisk redovisning av verkstadsplanering, 2 hp
SRE1– Portfolio, 3,5 hp


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Pågående lärarutbildning eller pedagogiskt examen
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Estetiska lärprocesser - musik och rörelse
Aesthetic learning processes - Music & movement
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 916G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2011-03-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.