Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grundläggande färdigheter i matematik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Didaktik, Matematik
Ämnesområde Matematik-MA1
  Kurskod   916G10
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- granska och diskutera matematik i förskoleklass och de tidiga skolåren med avseende på innehåll och samhälleligt uppdrag,
- argumentera för val av innehåll, undervisningsmaterial och undervisningsformer i relation till styrdokument och elevers skilda förutsättningar,
- kartlägga, analysera och bedöma barns matematiska kunnande under de första skolåren,
- jämföra och relatera didaktiska perspektiv och förhållningssätt till grundläggande inlärning och undervisning i matematik,
- argumentera för forskningens relevans för undervisning och lärande i matematik och visa hur denna kan omsättas i en pedagogisk praktik
- planera, leda och utvärdera pedagogisk verksamhet i matematik utifrån lokala och centrala styrdokument
Kursinnehåll
Kursen behandlar hur matematik gestaltas i styrdokument samt i förskoleklassens och grundskolans praktik. Olika förhållningssätt till lärande och undervisning i förhållande centralt innehåll för skolår F-3 bearbetas i kursen. Den studerande analyserar didaktiska verktyg. Ett genomgående tema i kursen är teorier om barns begreppsutveckling samt tal- och rumsuppfattning. Vidare behandlas elevers olikheter i relation till exempelvis genus, klass, etnicitet och normalitet/avvikelse och dess inverkan på lärande och undervisning i matematik. I kursen ingår också olika kartläggningsinstrument och former för bedömning av elevers kunnande i matematik. I kursen bearbetar studenten frågeställningar som relaterar till undervisning och lärande i matematik genom att ta del av minst tre vetenskapliga artiklar från nationella och internationella tidskrifter.
Undervisning/Arbetsformer
Till den studerandes insats hör läsning och reflektion över angiven litteratur. Verksamhetsförlagd utbildning och campusförlagda dagar ingår också. Distansdelarna genomförs via Lisam
Examination
STN2 Skriftlig hemtentamen: Behandlar didaktik i matematik och teorier kring barns lärande i matematik 6 hp U-VG
SRE2 Skriftlig redovisning: Granskning av forskning 2 hp U−VG
SRE3 Skriftlig redovisning: VFU 2 hp U−G
SRE4 Skriftlig redovisning: Skriftlig bearbetning av teoretiska moment i kursen 3 hp U−G
MRE3 Muntlig redovisning: Muntlig redovisning av teoretiska moment i kursen 2 hp U−G

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet MaA (Ma 1) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten skickas till Examensenheten eller lämnas till Studerandeexpeditionen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grundläggande färdigheter i matematik
Development of Basic Skills, Mathematics Education
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 916G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Matematik-MA1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     MA1   SA  
Fastställd 2016-04-25 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.