Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Laborativ matematik i skolår 7-9, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Matematik
Ämnesområde Mathematics - MA1
  Kurskod   916G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- Urskilja olika dimensioner och former av laborativ matematik.
- Identifiera och diskutera möjligheter och hinder med laborativ matematik i skolår 7-9.
- Självständigt planera och genomföra undervisning med laborativa inslag i skolår 7-9.
- Använda ett ämnesadekvat språk för att analysera och värdera elevers kunskaper i den laborativa verksamheten.
Kursinnehåll
I kursen behandlas vad laborativ matematik är och dess relation till andra arbetsformer i matematik, samt hur lärare kan stötta och stimulera begreppsförståelsen och problemlösningsförmågan i matematik med laborativa modeller. Under kursens gång får den studerande möjligheten att utveckla sin didaktiska kompetens genom att planera och genomföra laborativ matematik vid seminarier och i den egna praktiken. Den studerande arbetar också med bedömning av laborativa moment i matematikundervisningen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, verkstäder och handledning.
Examination
Examineras muntligt och skriftligt

EXAM 7,5hp

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs lärarexamen eller fyra terminer på ett lärarprogram.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Laborativ matematik i skolår 7-9
Concrete Mathematics in School Years 7-9
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 916G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Mathematics - MA1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     MA1   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-09-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.