Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att designa yrkesutbildning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   914G08
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- visa förmåga att tillämpa didaktisk teori i utbildningsdesign
- reflektera kring vad utbildningsdesign är i yrkesutbildning
- redovisa grundläggande kunskaper om hur innehåll väljs i utbildning
- ge exempel på pedagogisk metodik
- reflektera kring samspelet mellan lärande i arbetsliv och skola
- redogöra för olika typer av utvärdering och former för bedömning
Kursinnehåll
Under kursen behandlas olika teorier kring utbildningsdesign, didaktik, ramfaktorer och lärande utifrån vad det innebär att planera och utforma yrkesutbildning. Kursen utgår från tre centrala frågeställningar; vad, hur och varför. Med hjälp av dessa frågor ska den studerande reflektera över väsentliga överväganden och val i utbildningsdesign. Dessutom ska den studerande jämföra och diskutera arbetslivets och skolans skilda förutsättningar för lärande. Mer specifikt fokuserar kursen temana utbildningsdesign och didaktik, ungdomars och vuxnas lärande, utvärdering av utbildning samt bedömning av yrkespraktik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, gruppuppgifter och diskussioner. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att designa yrkesutbildning
Design of Vocational Education
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2011-00554   Kurskod: 914G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd 2011-11-18 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.