Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledning för yrkesutbildning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   914G07
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- visa förmåga att tillämpa teori kring handledning
- reflektera kring handledning i yrkesutbildning
- redogöra för olika teorier kring lärande
- ge exempel på lärande i yrkeslivet
- redogöra för olika typer av kunskap
- reflektera kring bedömning av praktiska inslag i yrkesutbildning
Kursinnehåll
Under kursen behandlas olika teorier kring handledning, lärande och kunskap utifrån vad det innebär att vara handledare för elever på yrkespraktik. I kursen reflek¬teras kring vad handledning innebär och hur handledning kan ta sig uttryck. Den studerande ska i kursen reflektera över sin egen och andras miljöer för lärande samt jämföra och diskuteras skilda förutsättningar för handledning och lärande i yrkeslivet.
Mer specifikt innehåller kursen:
- handledningens teori och praktik
- ungdomars och vuxnas lärande
- yrkeskunskap och hur den utvecklas
- bedömning av yrkespraktik
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, gruppuppgifter och diskussioner. Den studerande förväntas ta en aktiv roll för sitt lärande. Den studerande förbereder sig inför varje kurstillfälle genom litteraturstudier. Kursen bygger på aktivt deltagande i gruppuppgifter och diskussioner. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledning för yrkesutbildning
Supervision in Vocational Traning
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2011-00554   Kurskod: 914G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd 2011-03-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.