Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lärande i yrkesämnen - Utveckling av yrkeskunskapen, 16-30 hp, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Vuxnas lärande
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   914G06
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- beskriva och reflektera över den egna yrkeskunskapen i relation till praktiska erfarenheter och relevanta teorier
- analysera arbetsplats och skola som miljöer för lärande relaterat till relevanta teorier
- formulera och problematisera egna erfarenheter av handledning
Kursinnehåll
I kursen behandlas tre teman.
- den egna yrkeskunskapen
- perspektiv på kunskap och lärande
- handledning och lärande i skola och arbetsliv

I denna kurs fördjupar den studerande sin kunskap om och förståelse för olika perspektiv på och begrepp för lärande, kunskap och handledning. Historia, tradition och förnyelse inom yrkeskunskapen och samspelet med en föränderlig omvärld ges ett särskilt utrymme.
Genom studier av egna och andras miljöer för lärande analyseras, jämförs och diskuteras skilda förutsättningar för handledning, lärande och yrkesutveckling. I tillämpningsövningar övas och reflekteras kring handledningens innebörder och uttryck.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen i kursen är i huvudsak campusförlagd. Föreläsningar varvas med seminarier och reflektions- och handledningspass. Mellan de campusförlagda undervisningstillfällena ska deltagarna bedriva fält- och litteraturstudier enskilt och i grupp, och studierna organiseras med stöd av en digital lärplattform.
Examination
Examination sker individuellt genom en skriftlig examinationsuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet i yrkesområde som är relevant för yrkeslärare i gymnasieskolan och genomgången kurs Lärande i yrkesämnen - Den egna yrkeskunskapen, 15 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lärande i yrkesämnen - Utveckling av yrkeskunskapen, 16-30 hp
Learning in Vocational subject: Developing Vocational Knowledge (16-30 hp)
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 914G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd den 2010-05-06 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.