Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lärande i yrkesämnen - Utveckling av yrkeskunskapen, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Vuxnas lärande - VUA
  Kurskod   914G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande visa förmåga att:

* beskriva, analysera och reflektera över den egna yrkeskunskapen i relation till egen vardag och kursens litteratur
* beskriva och reflektera över den egna vardagen som miljö för lärande i relation till andra miljöer och kursens litteratur
* diskutera utveckling av yrkeskunskap
* reflektera kring egna erfarenheter av handledning.

Kursinnehåll
Kursen behandlar tre teman.

- Den egna yrkeskunskapen
- Perspektiv på kunskap och lärande
- Handledning och lärande i skola och arbetsliv


I denna kurs fördjupar den studerande sin kunskap om och förståelse för olika perspektiv på och begrepp för lärande, kunskap och handledning. Historia, tradition och förnyelse inom yrkeskunskapen och samspelet med en föränderlig omvärld ges ett särskilt utrymme.
Genom studier av egna och andras miljöer för lärande analyseras, jämförs och diskuteras skilda förutsättningar för handledning, lärande och yrkesutveckling. I tillämpningsövningar övas och reflekteras kring handledningens innerbörder och uttryck.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen i kursen är i huvudsak campusförlagd. Föreläsningar varvas med seminarier och reflektions- och handledningspass. På de gemensamma seminarierna introduceras och bearbetas kurslitteraturen samt diskussion av och återkoppling på individuella och kollektiva hemuppgifter. Grupp- och handledningsträffar kan förläggas på enskilda arbetsplatser. Mellan seminarierna förväntas deltagarna bedriva fält- och litteraturstudier enskilt och i grupp. Tillgång till dator är en förutsättning då handledning av hemuppgifter och kommunikation med andra deltagare och ansvariga lärare sker via dator.

Examination
Examination sker individuellt genom en skriftlig examination.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

yrkeskompetens i yrkesämne motsvarande 60 hp samt genomgången kurs Lärande i yrkesämnen - Den egna yrkeskunskapen, 15 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lärande i yrkesämnen - Utveckling av yrkeskunskapen
Learning in Vocational subject: Vocational Knowledge
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 914G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vuxnas lärande - VUA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       VUA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2009-05-07 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.